X
Navíc Vám budeme posílat novinky, akční nabídky a slevy.
DOPRAVA NAD 3000 KČ ZDARMA
Nákupní košík je prázdný

PARTY NOVINKY

MojeParty BLOG PARTY NOVINKY Soutěž o fotoaparát Instax zdarma

zpět na seznam

Soutěž o fotoaparát Instax zdarma

 

1 Rozlucka_se_svobodou

 

Plánujete rozlučku se svobodou? Chcete od nás získat fotoaparát Instax ZDARMA a fotodoplňky v hodnotě 2500 Kč? Pak neváhejte, soutěžíme! Nakupte v našem e-shopu doplňky na rozlučku se svobodou a podělte se s námi o své fotozážitky, Ukažte všem, jak jste si rozlučku užili.

Fotografie sdílejte na svém instagramovém feedu pod haschtagem #mojepartyczfoto My budeme příspěvky pod tímto haschtagem pravidelně sledovat a na konci soutěžního období jednoho z vás vybereme. Výherce odměníme fotoaparátem Instax a doplňky v hodnotě 2500 Kč

 

 

Pravidla soutěže o fotoaparát Instax a fotodoplňky v hodnotě 2500 Kč

 

POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je MojeParty.cz., se sídlem v Praze, ulice Sudkova 556/9, PSČ: 109 00, IČ 27655415, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121937 (dále jen “pořadatel)”.


DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá ode dne 28.4. do 30. června 2020 23:59 hod.

KDO  SE SOUTĚŽE MŮŽE SOUTĚŽE  ZÚČASTNIT?

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže budou vyřazeni také ti účastníci, kteří zveřejní jakýkoliv vulgární příspěvek.

VÝBĚR VÝHERCE
Výhercem se stane 1 soutěžící, který bude po skončení soutěže vybrán pořadatelem prostřednictvím losování z označených  příspěvků


SOUTĚŽNÍ VÝZVA
Vyfoťte  rozlučku se svobodou. kde budou u nás zakoupené produkty a sdílejte na svém osobním profilu #mojepartyczfoto Pro účast v soutěži je podmínkou sledovaní instagramového účtu @mojeparty.cz.

ODMĚNY V SOUTĚŽI
Výhrou v soutěži je získání fotoaparátu Instax nebo zpětná platba v hodnotě 2000 Kč + fotodoplňky v hodnotě 500 Kč z nabídky obchodu MojeParty.cz

PŘEDÁNÍ VÝHRY
Výhra bude zaslána na adresu výherce.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

V případě zneužití nebo chyby, která by způsobila řádné konání této soutěže a byla v rozporu s dobrými mravy, si pořadatel vymezuje právo tuto soutěž ukončit nebo pozměnit její podmínky, či prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo vyloučit ze soutěže soutěžící, které by zneužili pravidel této soutěže.
Pořadatel neodpovídá za pořadatelem nezaviněné důvody, kvůli kterým by výherce neobdržel zprávu od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. 


AUTORSKÁ PRÁVA
Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku v podobě fotografie a jeho zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla Pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas Pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 6 autorského zákona.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti MojeParty.cz., se sídlem v Praze, ulice Sudkova 556/9, PSČ: 109 00, IČ 27655415, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121937 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, jak je definován v těchto pravidlech pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení a adresa bydliště.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí organizátorovi soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.


Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Instagram

 
 
 


 

 
 
 
 

 

 
 
27.4.2020