Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.
Rozumím
X
Získejte slevu 100 Kč za Váš nákup právě teď. Slevu lze uplatnit při nákupu nad 1000 Kč.
MojeParty / E - SHOP /

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online – v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu provozované společností MojeParty.cz s.r.o., IČ: 276 55 415, se sídlem Praha 10 – Horní Měcholupy, Sudkova 556/9, PSČ 109 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 121937, vymezují vzájemné obchodní vztahy, práva a povinnosti mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu „MojeParty.cz s.r.o“) a kupujícím (osobou fyzickou nebo právnickou, která v rámci internetového obchodu „www.mojeparty.cz“ učiní závaznou objednávku k odběru zboží).

Kupující učiněním závazné objednávky (tj. postupem, který je podrobně rozepsán v pokynech Jak nakupovat jmenovaného internetového obchodu "MojeParty.cz" bez výhrad akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku vybraného zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

I. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.1. Podmínkou pro naplnění elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři ,její následné odeslání elektronickou cestou (viz podrobné pokyny Jak nakupovat) a potvrzení objednávky prodávajícím rovněž elektronickou cestou na e-mail kupujícího, který kupující uvedl v objednávkovém formuláři. Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje uvedené v objednávce a případné chyby opravit.

1.2. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla e-mailem nebo faxem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

1.3. Kupní smlouva je uzavřena po té co jsou splněny výše uvedené podmínky.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně odebrané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží nebo jiný termín dodání

1.5. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí a udání důvodu do dvou hodin poté co byla objednávka učiněna. Tím není dotčeno právo kupujícího, který je spotřebitelem, odstoupit od této smlouvy dle čl. III. níže.

1.6. V ostatních případech může prodávající požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů s distribucí zboží. Tím není opět dotčen čl. III. níže. Prodávající může zcela či zčásti odstoupit od smlouvy v případě, že výrobce již objednané zboží nedodává nebo výrazným způsobem změnil cenu výrobku.

II. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Dodací lhůty jsou stanoveny individuálně pro každé jednotlivé zboží. V případě prodloužení této stanovené lhůty musí prodávající kontaktovat kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhnou náhradní řešení vyřízení objednávky.

2.2. Zásilky lze doručit těmito způsoby:

a) Prostřednictvím přepravní služby bude zboží doručeno na dobírku za stanovenou cenu za doručení, která je připočítána k objednávce. Pokud bude zboží skladem nepřesáhne dodací lhůta 8 dnů. Prodávající si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách přepravní služby.

b) Jiným způsobem, zásilkovou službou či osobním odběrem za případné dohody prodávajícího s kupujícím.

2.3. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů za jeho doručení.

2.4. Prodávající garantuje ceny stanovené v nabídce a to včetně DPH. Náklady spojené s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírka, poplatek za doručení mesengerem apod.) – pokud není stanoveno jinak, nese kupující. Tyto náklady jsou uvedeny v pokynech Jak nakupovat a v Dodacích podmínkách, případně budou kupujícímu sděleny nejpozději před odesláním objednávky.

2.5. Pokud je hodnota objednávky nižší než 100,- Kč, je navíc účtováno balné ve výši 50,- Kč. Jestliže je hodnota objednávky 100,- Kč nebo vyšší, balné se neúčtuje. 

2.6. Platbu předem zašle kupující převodním příkazem na účet prodávajícího s uvedením čísla objednávky.

2.7. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je kupujícím uvedená adresa na objednávkovém formuláři. Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny zboží a uhrazení nákladů spojených s jeho doručením.

2.8. V případě nedoručitelnosti zásilky a zaplacení zboží předem, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. Prodávající je však v takovém případě oprávněn odečíst skutečně vynaložené náklady na marné doručení zboží kupujícímu od vracené kupní ceny a kupujícímu vyplatit pouze tento rozdíl. Kupující s tímto postupem prodávajícího vyjadřuje zasláním objednávky svůj souhlas.

III. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

3.1 Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží) dle § 1829, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupení od smlouvy není možné v případech,  kdy to zákon vylučuje. Jedná se o případy stanovené v ust. § 1837 občanského zákoníku, a to

(a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

(b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

(c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

(d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

(e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

(f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

(g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

(h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

(i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

(j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

(k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

(l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

3.2. Pokud chce spotřebitel od smlouvy odstoupit, je povinen zvolit písemnou formu, například odesláním dopisu na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto podmínek ve znění:

"Chci odstoupit od smlouvy ze dne ..... ,číslo objednávky .... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte číslo účtu). Datum a podpis". Pro odstoupení od smlouvy může zákazník použít i formulář poskytnutý prodejcem.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty uvedené v odst. 3.1 shora. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, je spotřebitel povinen zaslat zpět nebo je odevzdat v jakékoli prodejně prodávajícího.

Seznam prodejen je uveden na internetových stránkách prodávajícího www.mojeparty.cz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Zboží zasílané zpět doporučujeme spotřebiteli zejména dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze zaslat na dobírku - takto zaslané zboží prodávající nepřijímá. Přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese spotřebitel ze svého. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 1.000,- Kč.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající bez zbytečného odkladu spotřebiteli, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, vč. nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím). V souvislosti s vrácením plateb dle předchozí věty nevzniknou spotřebiteli žádné další náklady, ať už bude spotřebitel požadovat vrácení plateb složenkou či na účet.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

3.4. Spotřebitel odpovídá   pouze   za   snížení   hodnoty   zboží   v   důsledku   nakládání   s   tímto   zbožím jiným  způsobem,   než   který   je   nutný   k   obeznámení   se   s   povahou   a   vlastnostmi   zboží,  včetně    jeho   funkčnosti.

IV. ZÁRUKA

4.1. Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající v případech a délce stanovené obecně závaznými právními předpisy. Záruční doba běží ode dne odevzdání zboží kupujícímu, bylo-li zboží odesláno, běží záruční doba od dojití zboží do místa určení. Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad. Zboží se vrací se vším doplňkovým příslušenstvím, které bylo součástí originálního balení. Zákazník spolu s vráceným zbožím poskytne vyjádření a důvod reklamování zboží.

4.2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, špatným skladováním nebo škodami způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací s výrobkem.

4.3. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstranění pečetí výrobce, případně mechanicky poškozené, Prodávající má rovněž právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelně neoprávněné manipulaci se zbožím, který je v rozporu se záručním listem.

 

4.4. Místem uplatnění reklamace je sídlo provozovny prodávajícího, uveřejněné na internetových stránkách "MojeParty.cz".

 

4.5. Případné reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

Kupující, který je spotřebitelem, má následující práva z vadného plnění dle čl. V. níže a ze záruky:

-  právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

-  právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit;

-  neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a ze záruky se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

 

4.6. Prodávají si v případě vrácení zboží kupujícím vymezuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b.     se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

d.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

5.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.3. Odst. 4.4., 4.5. a 4.6. výše se použijí obdobně, je-li kupujícím spotřebitel.

5.4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

VI. ZÁVĚRECNÉ USTANOVENÍ

6.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, e.mail: adr@coi.cz. Webový formulář pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je umístěn na stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

6.2. Kupní smlouva bude uložena u prodávajícího, k níž ovšem nebude kupujícímu umožněn přístup.

 

6.3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

6.4. Každý zákazník, který zadá email k získání slevy 100 Kč na svůj nákup dává tímto souhlas ke zpracování osobních údajů a k zasílání obchodních sdělení formou aktuálních novinek, slev a akcí. Ze zasílání obchodních sdělení se lze kdykoliv odhlásit.

 

6.5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné jak z těchto obchodních podmínek, tak z pokynů Jak nakupovat a dále z Dodacích podmínek.

 

6.6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve výše uvedeném znění a to ode dne , kdy byla uskutečněna elektronická objednávka kupujícím dle platných pravidel stanovených prodávajícím (viz Všeobecné podmínky a informace pro kupující "Jak nakupovat", které jsou součástí internetových stránek „MojeParty.cz“).

 

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 17.2.2017

 

 

Nafukovani_balonku_Praha
Nákupní košík je prázdný